این نکات را به خاطر بسپارید

مجموعه: تست روانشناسی, روانشناسی, روانشناسی زناشویی, روانشناسی کودکان, مهارت های زندگی تعداد بازدید: 288
این نکات را به خاطر بسپارید

*فکر نکن زندگی همیشه بایدراحت باشدوبر وفق مراد تو پیش رود چون در ان صورت دربرخورد با کوچک ترین مشکل به اسانی افسرده و ناراحت می شوی.

*به خاطرداشته باش که در زندگی هر کسی،همان طورکه لحظات خوش وجود دارد،لحظات غم انگیز نیز می تواند وجود داشته باشد و خوشبختانه غالبا خوشی هافناخشی ها را متعادل می کند و تعدل نسبتی برقرار می گردد.

*منتظر نباش با هر کس که برخورد می کنی با تو مهربان و خوب باشد.

*به خاطر داشته باش که مردم هم،مثل تو خلقیات خاص خود را دارند و در زندگی،دارای لحظات ناگوار توام با نگرانی هستند.بنابراین هر وقت آن ها را در این لحظات می بینی سعی کن درکشان کنی.

خوشی در زندگی

خوشی در زندگی

*فکر نکن مردم،چون تو را دوست ندارند،بی تفتوت و بی خیر و برکت هستند.

*به خاطر داشته باش که سوءرفتار ان ها ممکن است با تو هیچ ارتباطی نداشته باشد.شاید به خاطر این باشد که در همان لحظه،خبر نا امید کننده ای شندیده اند یا شخص دیگری برای آ ها ناخوشایند بوده و نا راحتشان کرده است.وقتی چنین اتفاق هایی می افتد،معمولا همه مستعد هستند که ناراحتی خود را بر سر اولین کسی که از راه می رسد خالی کنند.

*فکر نکن برای این که خوشبخت بمانی،به همه چیز هایی که بیه مردم دارند،احتیاج داری.

*به خاطر داشته باش که وقتی با خود در کشمکشی و از فکر باید ادامه دهند و باید طاقت بیاودند به هیجان می ایی و عصبانی می شوی،فورا این افکار را از خود بران و سعی کن از ان چه که فعلا هستی و آن چه که فعلا داری لذت ببری.

*فکر نکن همه چیز ثابت و لایتغیر است.اگر این فکر را بکنی،از تغییر متنفر شده و سعی می کنی با آن مقابله کنی.

*به خاطر داشته باش که ما در دنیایی زندگی می کنیم که پیوسته در حال تغییر است و سعی در تغییر این حقیقت به زندگی،اتلاف وقت و انرژی است.فقط با وفق دادن خود با زندگی و قبول واقعیات آن است که می توانی همیشه جوان و خوشبخت بمانی.

*منتظر نباش که مردم همیشه اعمال تو را قبول داشته باشند و آن ه را که انجام می دهی برایشان جالب باشد.

*به خاطر داشته باش که برای خوشبخت ماندن،باید بکوشی تا به رشد عاطفی برسی.به این معنا که از دیگران،عیر ممکن را،نه اتنظار داشته باشید و نه طلب کنید،بلکه چنان چه لازم باشد توانایی این را داشته باشی که خودت به تنهایی به دنبالش بروی و به دستش بیاوری.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “این نکات را به خاطر بسپارید”