به موضوعات کوچک اهمیت ندهید.

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 186
به موضوعات کوچک اهمیت ندهید.

۱-به موضوعات کوچک اهمیت ندهید.

اغلب اجازه می دهیم موضوعاتی نه چندان مهم را بررسی کنیم.لذا بر مسایل و مفاهیم کوچک تمرکز می کنیم و ان ها را به مسیر نامناسب می کشانیمريالبرای مثال،در ترافیک،شخصی مسیر حرکت خود را می پیماید،به جای این که بی توجه به آن به راهمان ادامه دهیم،خود را متقاعد می کنیم که توجیه مناسبی برای عصبانست یافته ایم.از یک برخورد،خیالی را در ذهنمان باقی می گذاریم.بسیاری از ما حتی ممکن است به جای فراموش کردن مساله در مورد درگیری فردی با افراد دیگر صحبت کنیم.باید یاد بگیریم که برای موضوعات کوچک و بی اهمیت نگران نشویم و در این صورت علاوه بر منفعت بیشتر می توانیم مهربان تر و خوشرفتار تر باشیم.

به موضوعات کوچک اهمیت ندهید.

به موضوعات کوچک اهمیت ندهید.

۲-با کمبود ها مصالحه کنید.

من تا کنون شخصی کاملا کمال گرا را در زندگی اش پر از آرامش درونی باشد،ندیده ام.نیاز به تکامل و آرامش درونی با هم در تضادند.هر جا که ما تمایل به داشتن چیزی قطعا بهتر از قبل داریم،تقریبا به وضوح در یک نبرد توام با شکست درگیر می شویم.به جای راضی و سپاس گذار بودن برای آن چه داریم بر نواقص و نیازمان بر رفع ان تمرکز می شویم.وقتی بر اشکالات متمرکز می شویم،بدین معناست که ناخوشایند و ناراضی هستیم.

گر چه این به خودمان بر می گردد،یک اتاق به هم ریخته،خراشی روی ماشین،یک موفقیت ناقص،چند پوندی برای از دست دادن یا کمبود های دیگران،حالتی که به نظر او می رسد،رفتار می کند،یا زندگی اش را می گذاراند.تمرکز زیاد بر کمبود های کار را از هدفمان که همانا مهربان و آرام بودن است،دور می کند.البته این روش به معنای انجام ندادن بهترین ها نیست بلکه به معنای پایان دادن به وابستگی و  تمرکز بیشتر از حد بر اشکالات زندگی است.این روش برای درک این نکته است که وجود راه بهتر برای انجام دادن کار ها به این معنا نیستکه نمب توان از راه های قبلی لذت برد و قدردانی کرد.در اینجا راه حل این است که مراقب باشید،هر گاه در دام افتادید خود را غافل گیر می کنید.با آرامی به خود تذکر دهید که زندگی هم اکنون به همین روش که هست،خوب است.بدون قضاوت هر چیزی خوب خواهد بود.همان طور که شروع به حذف نیاز هایتان برای تکامل در همه سطوح زندگیتان می کنید،شروع به کشف تکامل در زندگیتان خواهید کرد.

۳-این اعتقاد را که انسان های آرا و خونسرد،نمی توانند ابر موفق باشند،رها کنید:

یکی از بزرگترین تدابیر بسیاری از ما شتاب داشتن،ترسیدن،رقابت کردن و ادامه دادن به زندگی به صورت یک مخاطره و اضطراب بزرگ است.ترسمان این است که در صلح و صفای بیشتری باشیم،ناگهان تنبل و بی علاقه می شویم و رسیدن به اهدافمان را متوقف می کنیم.شما می توانید این ترس را با درک این نکته که تضاد حقیقتا درست است،با آرامش جایگزین کنید،افکار آشفته و ترسناک بخش زیادی از نیرو را می گیرد و خلاقیت و انگیزه را از زندگی خارج می سازد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “به موضوعات کوچک اهمیت ندهید.”