تناقض مهم زمان ما

مجموعه: روانشناسی تعداد بازدید: 153
تناقض مهم زمان ما

تناقض مهم زمان ما در تاریخ،در آن است که:

روز به روز آزاده های وسیع تری می سازیم،در حالی که دیدگاه های باریک تری داریم وقت بیشتری صرف می کنیم اما کمتر داریم.

بیشتر می خریم،ولی کمتر لذت می بریم.خانه های بزرگتری داریم.ولی خانواده های کوچک تر.

مدارک علمی بالاتری داریم،اما احساس کمتر.

تناقص بین انسانها

تناقص بین انسانها

دانش بیشتری داریم،اما عدالتی کمتر.

متخصصان بیشتری داریم،اما مشکلاتی بیشتر.

دارو های بیشتری داریم،ولی سلامتی کمتر.

دارایی هایمان را چندین برابر نموده ایم،اما به ارزش هایمان نیفزوده ایم.

بسیار سخن می گوییم،حال آن که به ندرت عشق می ورزیم و در عوض زیاد متنفر می شویم.

آموخته ایم که چگونه امرار معاش کنیم،اما هنوز زیستن را فرا نگرفته ایم.

سال های زیادی به زندگیمان افزوده ایم،ولی زندگی حقیقی را به سال های عمرمان اضافه نکرده ایم.

فراموش کرده ایم که سیرت زیبا برتر از صورت زیباست.

تمام راه را تاکره ماه سفر کرده ایم،و باز گشتیم و حال،زحمت رفتن به آن سوی خیابان برای دیدار به همسایه ای جدید را به خود نمی دهیم.

بر فضای بیرون تسلط یافته ایم،ولی بر فضای درون کوچک ترین تسلطی نداریم.

اتم ها را شکافته ایم ولی قادر به شکستن تبعیض نموده ایم.

درآمد بیشتری داریم،اما اخلاقیات کمتری.

فراموش کرده ای که مهم بودن خوب است،لیکن خوب بودن مهم تر است.

از یاد برده ایم که هدف اصلی،عمل صحیح است،نه اعتقاد صحیح.

و این متعلق به زمانی است که تفریح بیشتری داریم ولی لذت کمتری.

غذاهای بیشتر ولی تغذیه کمتر،این هنگامی است که ازشت پنجره ها زیادی دیده می شود ولی انبار تهی است و به عبارتی ادعای بیشتری داریم ولی درونمایه ای کمتر.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تناقض مهم زمان ما”