جملات قصار

مجموعه: جملات قصار, سرگرمی تعداد بازدید: 143
جملات قصار

اگر آنگاه كه همه سرها به باد مي روند و همه نگاه هاي تقصير خيره تو را مي نگرند بتواني سر خود را نگهداري

اگر آنگاه كه همه با ترديد تو را نظاره مي كنند بتواني بخود اعتماد كني و در عين حال به ترديد ها نيز بها دهي

اگر بتواني منتظر بماني اما از انتظار كشيدن كسل نگردي

اگر بتواني آنگاه كه در باره ات دروغ مي گويند خود تن بدروغ نيالايي و آنگاه كه بر تو تنفر مي ورزند راه بر تنفر بر بندي و در عين حال مغرور نباشي كه چقدر خوب و عاقلي.

اگر بتواني رويا ببيني ولي روياها را ارباب خود نسازي.

اگر بتواني بينديشي ولي صرف انديشيدن را مقصود خود قرار ندهي

اگر نه دشمنانت بتوانند تو را بيازارند و نه دوستانت .

اگر همه مردم برايت مهم باشند ولي نه از اندازه بيرون

اگر بتواني هر دقيقه برگشت ناپذير زندگي را با دويدن مسافت شصت ثانيه اي پر كني

زمين از آن توست با هر چه كه در آن است

و مهمتر از همه فرزندم ! بتو مي توان گفت مرد!

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “جملات قصار”