خورده شدن توسط کرکس به جای دفن!

مجموعه: سرگرمی, مطالب جذاب تعداد بازدید: 195
خورده شدن توسط کرکس به جای دفن!

در بخش هایی از تبت طبق رسوم اعتقاد بر این است که انسان پس از مرگ زندگی جدید خواهد داشت. بدلیل این اعتقاد مردم این منطقه برای داشتن سرنوشتی بهتر اجساد مردگان را در اختیار پرندگان مرده خوار قرار میدهند تا شاید مرده های آنها در زندگی جدید آرامش بیشتری داشته و زندگی بهتری را تجربه کنند.

در این مراسم جسد ها به جای تدفین توسط کرکس ها خورده خواهند شد . تصاویری از این مراسم دلخراش و سنتی را در این ادامه مشاهده می کنید.

 

5

7

خورده شدن توسط کرکس

خورده شدن توسط کرکس

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “خورده شدن توسط کرکس به جای دفن!”