دانستنی های زمان آمیزش

مجموعه: دانستنیهای جنسی, زناشویی تعداد بازدید: 400
دانستنی های زمان آمیزش

دانستنی های زمان آمیزش

الف:بازی

پیامبر (ص) فرموده است سه چیز از نامهربانی است:اینکه کسی با کسی همراه شود و از نام و کنیه او نپرسد و اینکه مردی به غذایی دعوت شود و نپذیرد و یا بپذیرد و نخورد و اینکه مردی پیش از بازی با همسری خویش نزدیکی کند.

امام رضا (ص) فرمود:با همسرت نزدکی مکن مگر اینکه با او بازی کنی و بازی او را اوج بدهی و پستان های او را بمالی.زیرا اگر چنین کنی شهوت او تحریک می شود آب او و آب تو درهم آید و همانند آنچه تو از او می خواهی از تو بخواهد و این در چهره و چشمانش هویدا شود.

دانستنی های زمان آمیزشب:پرهیز از شتاب ورزی

پیامبر(ص) فرمود:اگر کسی از شما خواست به سراغ زن خویش برود او را به شتاب نیفکند.

و در جایی دیگر چنین فرموده اند که اگر کسی از شما آمیزش کند مانند پرندگان با زنان رفتار نکند بلکه درنگ ورزد و لختی بماند.و فرمودند که اگر کسی از شما با همسر خویش آمیزش کند کناره نگزیند تا هنگامی که نیاز زن را هم برآورده سازد چنانکه خود دوست دارد نیازش برآورده شود.

ج:خودداری از سخن گفتن

پیامبر(ص) در سفارش به حضرت علی(ع) فرمود:در هنگام آمیزش سخن مگو زیرا اگر میانتان فرزندی تقدیر شود اطمینانی نیست که لال نباشد.

امام صادق(ع) فرمود:به هنگام به هم رسیدنه ختنه گاه از سخن گفتن بپرهیزید زیرا گنگی به بار می آورد.

د:وضو گرفتن برای بازگشتن

پیامبر(ص) فرمود:اگر کسی از شما به سراغ زن خویش برود و آنگاه بخواهد بار دیگر هم این کار را انجام دهد وضویی بسازد زیرا این کار نشاطی بیشتر برای بازگشتن ایجاد می کند.

ه:غسل پس از احتلام

پیامبر(ص) فرمود:برای مرد مکروه است پس از احتلام با زن همبستری نماید مگر آنکه از احتلام غسل کرده باشدچرا که اگر چنین کند و فرزندش دیوانه زاده شود جز خویش را نکوهش نکند.

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “دانستنی های زمان آمیزش”