دانستنی های پس از آمیزش

مجموعه: دانستنیهای جنسی, زناشویی تعداد بازدید: 1287
دانستنی های پس از آمیزش

دانستنی های پس از آمیزش

الف:پیشاب کردن

پیامبر خدا (ص) فرموده:اگر مردی با همسر خویش نزدیکی کرد تا پیشاب نکرده است غسل نکند از بیم اینکه مبادا باقی مانده منی در آمد و شد باشد و از آن دردی بی درمان خیزد.

امام رضا (ع) درباره آمیزش و آداب آن فرموده است:پس چون آن کار را کردی راست نایست و کامل هم منشین بلکه بر پهلوی راست لم بده و سپس زمانی پس از آن که کار خویش را به پایان برده ای برای پیشاب  کردن برخیز! در این صورت به اذن خداوند عزوجل از سنگ مثانه درامان خواهی بود.

ب:شستن شرمگاه

پیامبر خدا (ص) فرموده:اگر کسی از شما به سراغ همسر خویش رفت و آنگاه خواست دیگر بار باز گردد شرمگاه خویش را بشوید.

دانستنی های پس از آمیزش

ج:غسل

امام صادق (ص) در پایخ زندیقی که پرسید:علت غسل جنابت چیست؟همانا آمیزش کننده کار حلال انجام داده است و کار حلال هم باعث آلودگی نیست فرمود جنابت همانند حیض است زیرا نطفه خونی است استحکام نایافته و آمیزش هم امکانپذیر نیست مگر به حرکتی سخت و شهوتی چیره.پس چون به پایان رساند بدن نفس می کشد و مرد از نفس آن در خود بویی بد احساس می کند.

غسل برای همین واجب شده است و البته غسل جنابت افزون بر این امانتی است که خداوند به بندگان خویش سپرده است تا از این رهگذر آنان را بیازماید.

اما علت آسان گرفتن درباره پیشاب و مدفوع آن است که از جنابت بیشتر و همیشگی ترند و از همین رو به سبب فراوانی مشقت آوری و بیرون آمدن آن ها بدون درخواست و شهوت خداوند در این باره به وضو بسنده کرده است درحالی که جنابت تنها از لذت جویی و لذت داشتن و وا داشتن خود به این کار از انسان بر می خیزد.

د:خوردن عسل

امام رضا (ع) درباره آمیزش و آداب آن فرموده است پس غسل کن و همان دم مومیایی یا شربت عسل یا با عسلی که کف آن را برداشته باشند بخور.زیرا این کار هماندم آن آبی را که از تو بیرون رفته است به تو باز می گرداند.

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “دانستنی های پس از آمیزش”