سیمای تربیتی در یک نگاه

مجموعه: روانشناسی, روانشناسی زناشویی, روانشناسی کودکان, زندگی بهتر, مشاوره خانواده, والدین موفق تعداد بازدید: 143
سیمای تربیتی در یک نگاه

سیمای اخلاقی اول:

پدر تند خو و مستبد- مادر مهربان و آرام

در این سیما ممکن است پسر،پدر را الگو قرار داده و خواهر و برادر کوچک تر از خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد،سپس همین شیوه را در جامعه گسترش دهد.

اگر پسر ماد را الگو قرار دهدخصائص و رفتار زنانگی ممکن است در او رشد کرده و از خصائص و رفتار مردانه محروم گردد.لذا در زندگی اجتماعی و زناشویی دچار مشکل می شود.

تربیت فرزندان

تربیت فرزندان

گاه دختر ممکن است با رفتار مادر همانندی نموده و تصویر نادرستی از پدر و در نتیجه از همه مردان داشته باشد و…

سیمای اخلاقی دوم:

پدر مهربان و آرام-مادر تند خو و مستبد

در این سیما دختر به آسانی می تواند با مادرش سازگار شود لذا این نظر الگو مشکل دارد و در روابط اجتماعی موفق نیستپسر ممکن است با پدر انطباق یابد و رفتار او را الگو قرار دهد،ولی در اثر نداشتن الگوی مادری در برابر جنس مخالف نمی تواند رفتار مناسبی داشته باشد. بنابراین پسران این خانواده ممکن است نسبت به زنان بدین بوده و هموارهآنان را مورد سرزنش قرار دهند و…

سیمای خلاقی سوم:

پدر تند خو و مستبد-مادر تند خو و مستبد

در این سیما نه پیر و نه دختر الگوی مناسبی برای رفتار خود ندارند. لذا زیر بنای مشکلات نوجوانان و زمینه برای بزهکاری و انحرافات فراهم می شود و…

سیمای اخلاقی چهارم:

پدر مهربان و آرام-مادر مهربان و آرام

این سیما ایده ال توع خانواده است. در چنین خانواده ای روابط صمیمی توام با احترام و تفاهم برقرار است. خاص طبقه اجتماعی بالا نیست بلکه در تمامی طبقات وجود دارد.این خانوادهفرفتار های پرخاشگرانه وطغیان گرانه نوجوان را یکی از بخش های مهم رشد روانی-شخصیتی او به حساب آورده نشانه تشخیص طلبی و استقلال طلبی وی می دانند.لذا نیاید الگوی بزرگسالی را بر آنان تحمیل کرد. شاید بتوان خانواده نوع چهارم را یرزنده و بالنده و سایر خانواده ها را آشفته توصیف کرد خلاصه آن که در خانواده های آشفته:

۱-ارزش شخصی افراد پایین است.

۲-ارتباط،غیر مستقیم و نادرست ایت.

۳-شیوه های تربیتی خشک،ناسازگار و غیر انسانی است.

۴-پیوند با اجتماع بر اساس ترس،آرام نمودن خشم و سرزنش دیگران است.

در خانواده های سرزنده و بالنده:

۱-ارزش شخصی افراد در سطح بالاست.

۲-ارتباط مستقیم،روشن و صادقانه است.

۳-شیوه های تربیتی قابل انعطاف،سازگارانه،انسانی،متناسب و دستخوش تغییر است.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “سیمای تربیتی در یک نگاه”