نشانه های افراد با خودباوری های زیاد

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 901
نشانه های افراد با خودباوری های زیاد

نشانه های افراد با خودباوری های زیاد

*مستقل عمل می کنند

*مسوولیت پذیر است.

*نسبت به پیشرفت ها افتخار می کند.

*به چالش های جدید،مشاغل تازه و … روی می آورد.

*دامنه وسیعی از هیجان ها و احساسات را نشان می دهد.

*نا کامیها را به راحتی تحمل می کند.

*دیگران را به راحتی تحت تاثیر قرار می دهد.

خودباوری

خودباوری

 

نشانه های افراد با خود آوری کم

*توانمندی خود را دست کم می گیرد.

*احساس درماندگی می کند.

*به آسانی تحت تاثیر دیگران قرار می کیرد.

*دامنه محدودی از احساسات و عواطف را نشان می دهد.

*از موقعیت های جدید و تازه دوری می کند.

*بلا فاصله بهانه جویی می کند.

*در ضعف های خود دیگران را سرزنش می کند.

عوامی کاهش دهنده عزت نفس و خودباوری

*بیش از اندازه بر باید های خودمان تاکید داشته باشیم.

*احساسات و عواطف خودمان را همواره واقعی تصور نموده از پذیرش انتقاد بیم داشته باشیم.

*زمینه منفی خودمان را بزرگ دانسته و در عوض،جنبه های مثبتمان را کم اهمیت تلقی نماییم.

*به خاطر هر عملکردی به خودمان برچسب بزنیم.برچسب زدن فرایندی است که با سرزنش و ملامت خود همراه است.

*داشتن اندیشه همه یا هیچ یعنی وقتی نمی توانید فعالیتی را به درستی و کامل به نتیجه برسانید،خود را شکست خورده بدانیم.

*به نظر های دیگران اهمیت افراطی بدهیم و سعی در بر آوردن همه آن ها داشته باشیم.

*همیشه خود را بالا تر از خود مقایسه کرده و در برابر آن ها اظهار عجز و ناتوانی کنیم.

*کورکورانه از دیگران دنباله روی کنیم.

راهکار های مشاوره ای:

*در کردار و گفتارمان محبت خود را نشان دهیم.

*از فرزندان به  صراحت تمجید کنیم.

*وقتی روابط خوبی با دیگران ایجاد می کنند آنان را تایید کنیم.

*در بعضی از مواقع آنان را در احساساتمان سهیم کنیم.

*در بعضی از امور کارهایی را برایشان انجام دهیم که نیاز ها و علایق آن ها را تامین نماید.

*به فرزندان مسوولیت واگذاز کنیم.

*احترام گذاشتن به وسایل اختصتصی آنان مثل اتاق و وسایل و…

*به فرزدانمان کمک کنیم تا از فرایند تصمیم گیری خویش آگاهی پیدا کنند.به توانمندی و خود باوری آنان احترام بگذاریم.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “نشانه های افراد با خودباوری های زیاد”