نکاتی درباره تعداد و تکرار آمیزش

مجموعه: دانستنیهای جنسی, زناشویی تعداد بازدید: 1453
نکاتی درباره تعداد و تکرار آمیزش

درباره تعداد و تکرار آمیزش قانون خاصی وجود ندارد و این به میل زن و شوهر بستگی دارد.

آمیزش در زناشویی همواره در کانون بحث و گفتگو قرار گرفته است و بسیار کوشش شده برای آن نظم و قانونی گذارده شود و واضح است نمی توان برای آن نظم و قانون خاصی گذاشت.واضح است که نمی توان تعداد تکرار آمیزش را به طور قطعی تعیین نمود و نظم و ترتیب معینی برای آن قائل شد.

بهترین روش در این باره این است که اجازه دهیم که قدرت و میل طبیعی تعداد آمیزش را تحت کنترل درآورد.اگر کسی پس از آمیزش و یا روز بعد از آن به شدت احساس خستگی می کند بهتر است دفعات نزدیکی را تقلیل دهد.ولی اگر چنانچه نزدیکی سبب آرامش و رخوت شود می توان تعداد آمیزش را بیشتر کند.

باید دانست در ابتدای ازدواج به ندرت ممکن است زن نقش شروع کننده را به عهده بگیرد بنابراین دفعات نزدیکی به میل شوهر بستگی خواهد داشت. پس از برقراری ازدواج به تدریج میل جنسی زن بیدار شده و تکامل پیدا می کند.

نکاتی درباره تعداد و تکرار آمیزش

تکرار آمیزش تا اندازه زیاد به نرد مربوط است زیرا زن باید با بی میلی به روابط جنسی تسلیم شود ولی مرد از لحاظ جنسی تحریک نشود و نعوظ پیدا نکند نمی تواند آمیزش کند.

 

بنابراین زمانی که مرد میل جنسی نداشته باشد داشتن روابط جنسی با او غیرممکن است.

بنابراین قدرت مرد در دفعات نزدیکی به طور کامل روشن می گردد.

از روی دیگر نباید دفعات نزدیکی فقط به میل شوهر باشد. بلکه باید با آمادگی و عکس العمل زن نیز مطابقت داشته باشد.شوهر به هیچ وجه نباید در هنگامی که زنش به عللی از نزدیکی امتناع می ورزد او را مجبور کند بلکه باید وقتی را انتخاب نماید که همسرش نیز از آن لذت کافی را ببرد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “نکاتی درباره تعداد و تکرار آمیزش”