آرشیو : کوچه پس کوچه های تفاهم

آقا دامادها بخوانند

آقا دامادها بخوانند

آقا دامادها بخوانند 1- هرگاه همسرتان را می بینید لبخند بزنید. 2- اعتماد سرمایه زندگی است،به گونه ای با همسر خود رفتار کنید که به شما ...

ادامه مطلب
فلسفه سرپرستی شوهر بر خانواده

فلسفه سرپرستی شوهر بر خانواده

خانواده به عنوان نخستین و بنیادی ترین تشکیل در جامعه،به مسوول و سرپرست نیاز دارد.هر تشکیل و اجتماعی که مقام مسوول یا سرپرست نداشته باشد،به ...

ادامه مطلب