آرشیو : احادیث و سخنان بزرگان

آیات و احادیث درباره زنا و زناکار!؟

آیات و احادیث درباره زنا و زناکار!؟

کسی که با زن شوهردار زنا کند ، پس در جهنم از عورت هر دو چرک خارج میشود به مقدار پانصدسال راه و اهل جهنم ...

ادامه مطلب